Wyszukaj:
Urząd Gminy Osiecznica
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Organa władzy
•  Rada Gminy
•  Wójt Gminy
  Gmina
•  Dane statystyczne
•  Budżet
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Informacje o stanie mienia gminnego
  Urząd Gminy
•  Dane podstawowe
•  Kierownicy U.G.
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Statut
•  Strategia Rozwoju Gminy
•  Ogłoszenia
•  Przetargi
•  Wybory do Izb Rolniczych
•  Ochrona środowiska
•  Zarządzanie kryzysowe, Obrona cywilna
•  Planowanie przestrzenne
•  Ochrona zdrowia
•  Pożytek publiczny
•  Załatwianie spraw
•  Informacja publiczna
•  Informacja dla osób głuchoniemych i głuchoniewidomych
•  Gminny System Powiadamiania Mieszkańców
•  Plan gospodarki niskoemisyjnej
•  Zabytki
•  Nieodpłatna pomoc prawna
•  Statystyczne badania ankietowe
  Prawo lokalne
•  Prawo lokalne
  Oświadczenia majątkowe
•  Kierownicy Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Rada Gminy
•  Kierownicy jednostek organizacyjnych
•  Pracownicy jednostek organizacyjnych
  Państwowa Komisja Wyborcza
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Referendum Ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory na Prezydenta 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy
  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
•  ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

2603059
od 23 listopada 2006
Organa władzy » Rada Gminy » Uchwały » VI Kadencja 2010 - 2014 » Sesja Rady Gminy nr XXXII z dnia 29 stycznia 2013 roku... Wersja do druku

Uchwała Nr XXXII/173/2013

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 29 stycznia 2013 r.

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru,  usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Osiecznica i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.[1]), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.[2]) oraz uchwały nr XLII/239/2006 Rady Gminy Osiecznica z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Osiecznica i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji celowych, z budżetu Gminy Osiecznica na 2013 rok, dla:

1.      Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu w Tomisławiu
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej w kościele parafialnym w Tomisławiu.

2.      Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Parowej w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na kompletną renowację zabytkowych organów Conrada Geisslera w kościele parafialnym w Parowej.

3.      Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Osiecznicy w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na remont elewacji oraz zewnętrznego muru wokół kościoła p.w. Pokłonu Trzech Króli
w Kliczkowie.

4.      Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny
w Ławszowej w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
z przeznaczeniem na remont dachu i naprawę rynien.

§ 2. Dotacje przekazane będą podmiotom, o których mowa w § 1, po zawarciu odpowiednich umów, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr XLII/239/2006 Rady Gminy Osiecznica
z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Osiecznica
i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 81 i 82 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organ stanowiący gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na zasadach określonych w uchwale podjętej przez ten organ.

Rada Gminy Osiecznica podjęła w dniu 14 czerwca 2006 r. uchwałę nr XLII/239/2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Osiecznica i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zgodnie z § 7 uchwały Wójt Gminy Osiecznica przekazuje dotację, w oparciu o uchwałę Rady Gminy Osiecznica określającą podmiot dotowany, wysokość dotacji oraz jej przeznaczenie. Wynika stąd konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

W budżecie Gminy Osiecznica na 2013 rok w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zabezpieczona została kwota w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420, z 2010 r. nr 157 poz. 1241, nr 28 poz. 142, 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281)

 

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. nr 96 poz. 959, nr 238 poz. 2390, z 2006 r. nr 50 poz. 362, nr 126 poz. 875, z 2007 r. nr 192 poz. 1394, z 2009 r. nr 31 poz. 206, nr 97 poz. 804, z 2010 r. nr 75 poz. 474, nr 130 poz. 871.


Informację wytworzył: Bogumił Mikołajewski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Bogumił Mikołajewski, Data wprowadzenia: 2013-02-05 09:25:50, Zatwierdził do publikacji: Bogumił Mikołajewski, Data publikacji 2013-02-05 09:27:57, Ostatnia zmiana: 2013-02-05 09:28:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 221