Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Osiecznica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. zarządzania kryzysowego....

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

– stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

 

I.              NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Urząd Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

II.           NAZWA STANOWISKA PRACY: stanowisko ds. zarządzania kryzysowego.

III.        WYMAGANIA:

1.      Niezbędne:

1)      zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)      posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

2)      wykształcenie wyższe preferowane administracyjne,

3)      biegła obsługa komputera, umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet Ms Office),

4)      znajomość przepisów prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku:

a) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ;

b) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

d) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

e) ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

f) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

g) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

h) ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;

i) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

j) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

2.      Dodatkowe:

1)      doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

2)      prawo jazdy kat. B,

3)      wysoka kultura osobista,

4)      obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonaną pracę, rzetelność i staranność,

5)     samodzielność w działaniu, umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność, komunikatywność.

3.      Kryteria oceny:

1)      przygotowanie merytoryczne,

2)      umiejętność autoprezentacji.

IV.        ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1.    Przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć obronnych i obrony cywilnej przez administracje urzędu oraz organy gminy, podległe i nadzorowane przez Wójta Gminy, jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne.

2.    Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Wójta Gminy funkcji terenowego organu obrony cywilnej.

3.    Opracowywanie dokumentacji dotyczącej:

a)      pozamilitarnych przygotowań obronnych,

b)      operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach kryzysu i wojny,

c)      programowania obronnego,

d)      stanowisk kierowania,

e)      organizacji urzędu na czas wojny,

f)       przemieszczania urzędu na zapasowe stanowisko kierowania,

g)      organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,

h)      służby zdrowia na potrzeby obronne.

4.    Realizacja szkoleń obronnych i obrony cywilnej na terenie gminy.

5.    Organizowanie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

6.    Powoływanie, formowanie oraz przygotowywanie do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji.

7.    Nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony.

8.    Prowadzenie postępowań w sprawie wypłacania ryczałtów i należności za wykonywanie świadczeń osobistych.

9.    Prowadzenie spraw decyzji wydawanych na wniosek dowódców jednostek wojskowych, związanych z utworzeniem stref niebezpieczeństwa na obszarze województwa dolnośląskiego.

10.  Doręczanie kart powołania do służby wojskowej  w trybie natychmiastowym na terenie gminy.

11.  Organizowanie przygotowań obronnych służby zdrowia.

12.  Realizacja zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa (HNS).

13.  Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne oraz opracowywanie i realizacja gminnego planu obrony cywilnej.

14.  Organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.

15.  Ochrona dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia.

16.  Realizacja zdań własnych gminy  z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczące        w szczególności planu operacyjnego ochrony przed powodzią, pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

17.  Realizacja zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w tym:

1)      monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy,

2)      gminnego planu zarządzania kryzysowego,

3)      szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

4)      zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

5)      gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze gminy,

6)      funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,

7)      systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

8)      stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa,

9)      planowania wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej  Polskiej,

10)  usuwanie skutków zdarzeń o charakterze kryzysowym i klęsk żywiołowych,

11)  przekazywanie poprzez Sekretarza Gminy do środków masowego przekazu, komunikatów ostrzeżeń, w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom klęski żywiołowej,

12)  współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne,

13)  ewakuacji obszarów bezpośrednio zagrożonych,

14)  obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej,

15)  ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej.

18.  Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w tym:

1)      funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na obszarze gminy,

2)      ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych członkom OSP,

3)      wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej oraz udzielania dotacji jednostkom OSP,

4)      zaświadczeń o potwierdzeniu spełniania wymagań w zakresie badań lekarskich dla osób kierujących pojazdem uprzywilejowanym OSP.

19.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku i wolontariacie  w tym m. in.:

1)      opracowywanie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

2)      ogłaszanie konkursów, analiza ofert,

3)       przygotowywanie umów, kontrola i rozliczanie dotacji.

19. Prowadzenie archiwum zakładowego, sporządzanie w tym zakresie przewidzianą   przepisami   dokumentację archiwalną.

20. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem lokali komunalnych w tym obsługa komisji mieszkaniowej.

21. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za nie przyznanie  lokali socjalnych oraz nadzorowanie windykacji w tym zakresie.

22. Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy.

23. Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej  w zakresie realizowanych zadań.

  24. Opracowywanie projektów aktów prawnych i ich realizacja zgodnie z powierzonym zakresem czynności.

25. Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza Gminy lub Wójta Gminy.

 V.           PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA

Pracownik podlegać będzie bezpośrednio  Sekretarzowi Gminy Osiecznica.

 

VI.        INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1.    Wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo.

2.    Praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia, w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy,ul. Lubańska 43, a także praca w terenie  w godzinach od 7.30 do 15.30.

3.    Praca przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie.

 

VII.     INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

VIII.  WYMAGANE DOKUMENTY

1.      List motywacyjny.

2.      Kwestionariusz C.V. (do pobrania na stronie interesowej Urzędu lub w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pokoju nr 101).

3.      Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie.

4.      Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy.

5.     Kserokopie innych wymaganych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

6.      Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

7.      Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 IX.        TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia  20 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

X.      MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. zarzadzania kryzysowego” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Osiecznicy - pokój nr 306, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica lub pocztą elektroniczną na adres:  info@osiecznica.pl (w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego).

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.osiecznica.bip.net.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

 

Załączniki

Nabór VIII.19 zarz. kryzys.ogł. (277.8kB) Zapisz dokument  
Nabór VIII.19 kwest. os. (21.5kB) Zapisz dokument  
Nabór VIII.19 Klauzula informacyjna (15.9kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Anna Warężak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Warężak
Data wprowadzenia:2019-08-08 11:47:26
Opublikował:Anna Warężak
Data publikacji:2019-08-08 11:54:39
Ostatnia zmiana:2019-08-08 11:56:01
Ilość wyświetleń:123
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij